ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 13

01_hebrews_chapter01.mp3
ความยิ่งใหญ่ของพระบุตรผู้ทรงรับสภาพมนุษย์
ขนาด: 6.87 MBดาวน์โหลด: 132

02_hebrews_chapter02.mp3
ความรอดอันยิ่งใหญ่
ขนาด: 7.68 MBดาวน์โหลด: 133

03_hebrews_chapter03.mp3
พระคริสตเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสส
ขนาด: 6.98 MBดาวน์โหลด: 134

04_hebrews_chapter04.mp3
พระเยซูเจ้าผู้มีความเห็นใจและร่วมทุกข์กับเรา
ขนาด: 6.76 MBดาวน์โหลด: 134

05_hebrews_chapter05.mp3
ชีวิตคริสตชนและเทววิทยา
ขนาด: 4.83 MBดาวน์โหลด: 134

123หน้าถัดไป