ฟังเสียงจากพระคัมภีร์
ความรู้เกี่ยวกับจดหมายของนักบุญเปาโล

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบัยที่ 1

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบัยที่ 2

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีโลโมน

จดหมายถึงชาวฮีบรู

ขอบพระคุณข้อมูลเสียง จากวัดแม่พระกุหลาบทิพย์